Kodukord

 • Tantsukooli liige kasutab heatahtlikult oma õigust osa võtta Tantsukooli tegevusest ning loodud õppevõimalustest
 • Tantsukooli liige kannab õppetegevusel selleks ettenähtud puhtaid ja korrashoitud rõivaid (vajalik rõivastus on välja toodud koduleheküljel www.koittantsukool.ee)
 • Tantsukooli liige kannab õppetegevusel vastavat soengut (tantsutundideks sobilikud soengud on välja toodud koduleheküljel www.koittantsukool.ee)
 • Tantsukooli liige jätab kaasa võetud isiklikud asjad garderoobi, kui ei ole öeldud teisiti’
 • Tantsukooli liige võib tundi kaasa võtta pudeli joogiveega (limonaadid jms. joogid ei ole õppetegevuse ajal lubatud), mida saab kasutada selleks ettenähtud ajal. Juhul kui pudelivesi ja selle kasutamine hakkab segama õppetegevust siis palub õpetaja selle garderoobi jätta ning joogipausi ajal saab tarvitada kraanivett
 • Tantsukooli liige kasutab söömiseks selleks ettenähtud ala, tantsusaalides ja garderoobides söömine ei ole lubatud
 • Tantsukooli liige on kohustatud õppetegevuse ajal kuulama tantsuõpetajat ning alluma tema korraldustele
 • Tantsukooli õppetegevuse välisel ajal vastutab Tantsukooli liikme turvalisuse eest tema esindaja/lapsevanem
 • Kui Tantsukooli liige peab tunnist/õppetegevuselt varem lahkuma siis tuleb varem lahkumine eelnevalt tantsuõpetajaga kooskõlastada ning lapsevanem/esindaja tuleb õpilasele ise järele, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Õpilase puudumised õppetegevuselt on vajalik kooskõlastada Tantsukooli juhatajaga
 • Kui Tantsukooli liikmel on esinenud või esineb mõni terviseprobleem, mis ei võimalda 100%st osalemist õppetöös siis palub Tantsukool sellest koheselt tantsuõpetajale ja kliendihaldurile kirjalikult teada anda
 • Kui Tantsukooli liikmel esineb mõni muu probleem, mis võib häirida õppetegevust (kodused probleemid, raskused koolis, läbisaamine kaasõpilastega vms.) siis palub Tantsukool sellest võimalusel tantsuõpetajat teavitada, et tagada olukorda arvestav lähenemine.
 • Kui Tantsukooli liikmel või tema vanemal on tekkinud arusaamatus, mure või probleem seoses Tantsukooli tegevusega siis palub Tantsukool sellest teavitada, et tagada meeldiv ja edasiviiv koostöö ning mõlema poole rahulolu. Arusaamatusi lahendatakse üksnes Tantsukooli ja Tantsukooli liikme esindaja/liikme vahel ning murekohtadesse ei kaasata ilma vajaduseta kogu rühma
 • Tantsukooli liikmel ja liikme esindajal on keelatud laimava ja/või manipuleeriva info levitamine erinevates sotsialmeediagruppides ning omavahelistel vestlustel, mis seab ohtu rühma fookuse ning häirib õpilaste keskendumist põhitegevusele. (N: Tantsukoolist lahkumist arutatakse üksnes Tantsukooli ja Tantsukooli liikme ning tema esindaja vahel)
 • Tantsukooli liige suhtub lugupidavalt ja austusega enda ja oma kaasõpilaste tegemistesse.
 • Tantsukooli liige hoiab ja vastutab tema kasutusse antud tantsukooli vara eest ning ei tekita varale tahtlikku kahju.
 • Tantsukooli vara kahjustamisel vastutab Tantsukooli liige ja tema esindaja Tantsukooli rikutud vara kordategemise või asendamise eest
 • Tantsukooli liige kasutab KOIT TANTSUKOOL ruume vaid selleks ettenähtud ajal, tunniplaaniväline KOIT ruumide kasutamine toimub kooskõlas Tantsukooli juhtkonnaga
 • Tantsukooli liige kasutab arusaamatuste ja probleemide lahendamiseks viisakat kõneviisi ning kui ei jõuta ise lahenduseni siis pöördub õpilane tantsuõpetaja poole
 • Tantsukooli liige ei kasuta teiste suhtes füüsilist jõudu ega vägivalda, sellise käitumise sagedase esinemise korral on Tantsukoolil õigus antud liige Tantsukooli tegevusest kõrvale jätta
 • Tantsukooli liige esitab avalikkusele Tantsukoolis õpitud koreograafiat ainult KOIT TANTSUKOOL esindaja kirjalikul loal
 • Tantsukooli liige on teadlik, et kogu Tantsukooli looming on kaitstud autoriõigustega ning kuulub KOIT TANTSUKOOLile
 • Tantsukooli liikme esindajal on kohustus osaleda Tantsukooli koosolekutel. Koosolekul mitteosalemine ei anna õigust eirata koosolekul jagatud infot ning vastuvõetud otsuseid. Lapsevanemal/ esindajal on kohustus jälgida ning end kurssi viia KOIT TANTSUKOOL õppetegevust puudutava infoga ning anda oma maksimaalne panus lapse arenguks ning õpinguteks Tantsukoolis
 • Enne lisaküsimuste esitamist Tantsukoolile on Tantsukooli liige ja tema esndaja kohustatud hoolikalt läbi lugema ja tutvuma juba väljastatud infoga, et vältida juba olemasoleva info kohta kordavaid küsimusi.
 • Tantsukooli liige ja tema esindaja on kohustatud tagama esinemisteks vajaliku rõivastuse, soengu, meigi. Põhikostüüm on Tantsukooli vara, mille eest vastutab selle kasutaja.
  Tantsukooli liige ja tema esindaja on teadlikud, et tantsuõpetajal ja tiimi liikmetel puudub kohustus õpilase kostüümi (va. Tantsukooli poolse põhikostüümi väljasamine), meigi ja soengu eest vastutamiseks ning sobiva kostüümi/meigi/soengu puudumisel on õigus õpilane esinemistegevusest kõrvale jätta. Õpilase esinemiseelne ettevalmistus (soeng/ meik/kostüümi detailide olemasolu) on 100% Tantsukooli liikme ja tema esindaja vastutada
 • Tantsukooli liige on kohustatud tagama kostüümide korrashoiu, kõiki kostüüme on kohustuslik trantsportida riidepuu peal ning õpilase nimega kostüümikotis. Tantsukooli liikme poolt rikutud kostüümid tuleb korda teha või asendada uutega
 • Tantsukooli liige hoiustab enda kasutusse antud põhikostüüme KOIT TANTSUKOOLis, enne esinemist võtab kostüümi koju ning peale esinemist toob korrastatud kostüümi Tantsukooli tagasi

Registreeri tantsukooli (täiskasvanud)

Täiskasvanute tantsutunnid on harrastajate tasemel, seega on oodatud tantsima kõik, kes seda soovivad! Sisesta enda andmed ning vali sobiv tantsutund. Võtame Teiega peatselt ühendust. 

Täiskasvanute tantsutundides osalemise tingimused:

Täiskasvanud harrastajad osalevad KOIT TANTSUKOOLis ilma lepinguta ning järgnevate tingimuste alusel

Juhul, kui Teil ei õnnestu mingil põhjusel tundi tulla siis palun teavitage sellest esimesel võimalusel enne tundi info@koittantsukool.ee

Puudutud tunde me ei tasaarvelda, aga Teil on võimalus puudutud tundi mõne teise tunniga käesoleva õppeaasta jooksul asenda. Asendustunni soovist palume teavitada info@koittantsukool.ee. 

KOIT TANTSUKOOL tunniplaan ja aastaplaan on üleval kodulehel. Palun jälgige seal olevat infot.

KOIT TANTSUKOOL täiskasvanud harrastajate tundidest loobumiseks on vajalik teavitada kirjalikult kristina@koittantsukool.ee 1 kuu ette. Näiteks kui te teavitate oktoobris siis kuulub novembri arve veel tasumisele jne. Loodame muidugi, et tants saab elustiiliks! 

KOIT TANTSUKOOLis on suurepärane võimalus  ka suvekuudel treenida. Suvekooli  tunniplaan on samuti üleval kodulehel. Suvekuudel kuuluvad sõltumata osalusest arved tasumisele.

Juhime tähelepanu, et osa harrastajate tundidest sisaldavad kunstilist väljundit ning kaasa tehakse kokkuleppel rühmaga erinevatel tantsuüritustel väljapool KOIT TANTSUKOOLi. Sellega seoses palume arvestada, et tundides osalus on erilise tähtsusega ning projektile “jah” öeldes arvestame Teiega terve hooaja vältel ning enne projekti eesmärgi täitmist ei ole loobumine lihtviisil võimalik. 

Kunstilise väljundiga tundides peab arvestama võimalike lisaproovidega ning tundide ajad võivad muutuda kooskõlas rühmaga, ürituste infot kajastame liikmetega jagatavas esinemiste tabelis, mida palume jälgida. 

Igal juhendajal on õigus oma rühmaga kokku leppida erinev suhtluskanal, kus kirjalikud kokkulepped kuuluvad täitmiseks. 

Tantsuüritustel osalus toob kaasa lisakulutusi osalustasude, kostüümide jms. näol. 

Paljud meie õpetajad ka. Kristina Raja on tegevad artistina, millega seoses võib vahel tundides kohata toredaid asendusõpetajaid. 

Vahvat tantsuteed ning palju positiivseid kogemusi!

Vanuseastmete selgitus

Astmetega 1.0, 2.1, 3.1 ja 4.1 saavad liituda kõik soovijad (vastavalt vanusele) olenemata eelnevast kogemusest.

Astmete 2.2, 3.2 ja 4.2 rühmad on esinemissuunitlusega rühmad, kuhu viiakse üle noorema vanuseastme läbinud tantsijad, kellel on piisavad oskused ja soov rohkemateks esinemisteks ja võistlusteks. Erandkorras on väga heade õpitulemuste põhjal võimalik õpilane astmesse 2.2, 3.2 või 4.2 üle viia enne noorema astme lõpetamist.

Rühmad formuleeritakse iga õppeaasta alguses vastavalt õpilaste arvule ja tasemele. Ühel astmel võib moodustada mitu rühma.

 

K – rühmad on kõik õppekava järgse 1.0 vanuseastme õpilased, kes on  õppeaasta alguses 4-6 aastased

O – rühmad on kõik  õppekava järgse 2.1 ja 2.2  vanuseastme õpilased, kes on  õppeaasta alguses (6)7-9 aastased

I – rühmad on kõik õppekava järgse 3.1 ja 3.2 vanuseastme õpilased, kes on  õppeaasta alguses 10-14 aastased

T – rühmad on kõik õppekava järgse 4.1 ja 4.2 vanuseastme õpilased, kes on  õppeaasta alguses 15-18 aastased

 

Igas vanuseastmes tegutseb mitu rühma, vanuseastme tähise tähe (K, O, I, T) järel olev number (K-1 O-7 I-4 T-12) tähistab rühma numbrit. Rühmadesse jagatakse õpilased iga õppeaasta alguses. Vanuseastme tähise tähe ja numbri alusel on koostatud tunniplaan. Kui õpilane on vastu võetud näiteks K-1 rühma, siis osaleb ta kõikides tundides, mis on tunniplaanis selliselt märgitud.

N:

 • K-1 Kesklinnas õppivad 4-6 aastased õpilased
 • K-2 Endla lasteaias õppivad 4-6 aastased õpilased
 • K-3 Pirita-Kosel õppivad 4-6 aastased õpilased jne.

 

 

Lisaks kohustuslikele tundidele on tunniplaanis:


1. Lisaained: mille järel olev vanuseastme tähis näitab, kui vanad õpilasd on oodatud antud lisaainet võtma.

N: Street Jazz (O, I,)- Tundi on oodatud kõik (6)7-14 aastased õpilased.

 

2. Võistlusrühmad: kuhu pääseb ainult läbi konkursi ja Tantsukooli juhtkonna kinnitusega.

N: Võistlusrühm 1 kannab tähist VR-1, Võistlusrühm 2 kannab tähist VR-2 jne.

 

3. Eritunnid:

Täiskasvanud harrastajad –TK

Vanematele koos lapsega tunnud: vanem+väikelaps ja vanem+beebi

Tundides saavad osaleda kõik huvilised regustreerimise alusel

 

4. Taseme- ja individuaalõppetunnid

Tundides saavad osaleda konkursi korras ja/või õpetaja ning kooli juhtkonna soovitusel valitud õpilased.

Registreeri tantsukooli (täiskasvanud)

Täiskasvanute tantsutunnid on harrastajate tasemel, seega on oodatud tantsima kõik, kes seda soovivad! Sisesta enda andmed ning vali sobiv tantsutund. Võtame Teiega peatselt ühendust.


Pealehakkamist ja särava tantsutee algust soovib KOIT TANTSUKOOL.

Registreeri lisaainesse / avatud tantsuõppesse

Sisesta tantsuõppel osaleja ja tema esindaja andmed. Võtame teiega peatselt ühendust.

 • Avatud tantsuõpe on lisavõimalus väljapoolt Tantsukooli soovijatele osaleda teatud tantsuõppe tundides projekti või perioodi põhiselt.  
 • Osalemine toimub avatud õppe tingimuste põhiselt. 
 • Antud õppevormis ei laiene osalejale mitte ükski lepingulise liikme hüvedest. 
 • Avatud tantsuõppes osalejale kehtib mitte liikme hinnakiri

Juhime tähelepanu, et arve saaja on isik, kes saab tuludeklaratsiooni täitmisel koolituskuludelt tagasimaksmisele kuuluva 20% tulumaksu tagastust. KOIT TANTSUKOOL ei võta vastutust, kui meile esitatud andmed on ebapädevad. Juhul kui arve saaja ja esindaja on erinevad isikud siis liikmelepingu sõlminud esindaja vastutab täiel määral arvete tasumise eest.

Pealehakkamist ja särava tantsutee algust soovib KOIT TANTSUKOOL.

Registreeri suvekooli

Sisesta tantsuõpel osaleja ja tema esindaja andmed. Võtame Teiega peatselt ühendust. Kogu pere liitumisel tantsuõppega palume ka lapsevanemal märkida end lisaks osaleja/õpilane alla.


Juhime tähelepanu, et arve saaja on isik, kes saab tuludeklaratsiooni täitmisel koolituskuludelt tagasimaksmisele kuuluva 20% tulumaksu tagastust. KOIT TANTSUKOOL ei võta vastutust, kui meile esitatud andmed on ebapädevad. Juhul kui arve saaja ja esindaja on erinevad isikud siis liikmelepingu sõlminud esindaja vastutab täiel määral arvete tasumise eest.

Pealehakkamist ja särava tantsutee algust soovib KOIT TANTSUKOOL.

Registreeri tantsukooli

Sisesta tantsuõppel osaleja ja tema esindaja andmed. Võtame teiega peatselt ühendust.


Juhime tähelepanu, et arve saaja on isik, kes saab tuludeklaratsiooni täitmisel koolituskuludelt tagasimaksmisele kuuluva 20% tulumaksu tagastust. KOIT TANTSUKOOL ei võta vastutust, kui meile esitatud andmed on ebapädevad. Juhul kui arve saaja ja esindaja on erinevad isikud siis liikmelepingu sõlminud esindaja vastutab täiel määral arvete tasumise eest.

Pealehakkamist ja särava tantsutee algust soovib KOIT TANTSUKOOL.

Treeninguks vajalik treeningriietus

Treeningriiete soetamiseks palume pöörduda Tantsupood Evelily (https://evelily.com/tootegrupp/tiimiriided/tk-koit) poole, kes oskab Teid lahkesti aidata, kui ütlete oma lapse vanuse. KOIT TANTSUKOOLI liikmelisust nimetades saate ka vastava soodustuse.

KOIT LOGO-ga T-särgi tellimine toimub KOIT TANTSUKOOLis

 

2-3 aastased 

Tüdrukud: Roosa KOIT LOGOga trikoo, valged sukkpüksid, roosad sussid. Juuksed kinni pandult krunnis (vajalikud krunninõelad ja –võrk). Vältida liigseid haiget tegevaid juukselõkse ja kaunistusi. Ehted ei ole lubatud!

Poisid: Mustad KOIT LOGOga püksid, valge KOIT LOGOga T-särk, mustad sussid.

 

K-rühmad ( 4-6 aastased õpilased)

Tüdrukud tantsutunnis: Roosa KOIT LOGOga trikoo, valged sukkpüksid, roosad sussid. Juuksed kinni pandult krunnis (vajalikud krunninõelad ja –võrk). Vältida liigseid haiget tegevaid juukselõkse ja kaunistusi. Ehted ei ole lubatud!

Tüdrukud akrobaatikatunnis: Must KOIT LOGOga maika lõikega trikoo, pikad KOIT LOGOga mustad retuusid, KOIT LOGOga T-särk, puhtad valged sokid, sussid. Juuksed kinni pandult, nii et lapsel ei oleks valus peaga põrandat puudutada (prantsusepats, kaks patsi külgedel, madal pehme krunn). Vältida liigseid haiget tegevaid juukselõkse ja kaunistusi. Ehted ei ole lubatud!

Poisid B-BOY tunnis: Mustad KOIT LOGOga püksid, valge KOIT LOGOga T-särk, botased või sokid (sõltuvalt õpetaja soovitusest).

 

Kooliastme õpilased (O, I, T-rühmad)

Tüdrukud klassikalise tantsu tunnis: Must KOIT LOGOga maika lõikega trikoo, valged sukapüksid, must balletiseelik, säärised, mustad balletisussid, KOIT LOGOga soojendusdress. Juuksed kinni pandult krunnis (vajalikud krunninõelad ja –võrk). Vältida liigseid haiget tegevaid juukselõkse ja kaunistusi. Ehted ei ole lubatud!

Tüdrukud akrobaatika-/kontaktimprovisatsiooni-/triki-/jõu- ja venitustunnis: Must KOIT LOGOga  maika lõikega trikoo, pikad KOIT LOGOga mustad retuusid, KOIT LOGOga T-särk, KOIT LOGOga dressipluus, valged puhtad sokid, sussid. Juuksed kinni pandult, nii et lapsel ei oleks valus peaga põrandat puudutada (prantsusepats, kaks patsi külgedel, madal pehme krunn). Vältida liigseid haiget tegevaid juukselõkse ja kaunistusi. Ehted ei ole lubatud!

Tüdrukud repertuaari/jazztantsu tunnis: Must KOIT LOGOga  maika lõikega trikoo, pikad KOIT LOGOga mustad retuusid, KOIT LOGOga T-särk, sokid, jazzikad. (jalanõude kasutus on tunniti erinev ja sõltub tunni ülesehitusest). Juuksed kinni pandult krunnis (vajalikud krunninõelad ja –võrk). Vältida liigseid haiget tegevaid juukselõkse ja kaunistusi. Ehted ei ole lubatud!

Tüdrukud rahvatantsu/karaktertantsu tunnis:  Must KOIT LOGOga maika lõikega trikoo, mustad sukapüksid, must roosade triipudega karaktertantsuseelik, mustad karaktertantsu kingad, KOIT LOGOga soojendusdress. Juuksed poollahtises soengus (näo eest juuksed eemal, kuid tagant lahtiselt). Vältida liigseid haiget tegevaid juukselõkse ja kaunistusi. Ehted ei ole lubatud!

Tüdrukud streetjazz/tänavatants/house tunnis: Vabalt valitud lohvakamad treeningriided, vajadusel nokamüts, sokid, botased/tantsutossud.

Poisid: Mustad KOIT LOGOga püksid, valge KOIT LOGOga T-särk, mustad sussid/botased/sokid (jalanõude kasutus on tunniti erinev ja sõltub tunni ülesehitusest).

Tüdrukud põrandatehnika tunnis: Must  KOIT LOGOga maika lõikega trikoo, pikad KOIT LOGOga mustad retuusid, KOIT LOGOga  T-särk, KOIT LOGOga dressipluus, sokid.

Juuksed kinni pandult, nii et õpilasel ei oleks valus peaga põrandat puudutada (prantsusepats, kaks patsi külgedel). Vältida liigseid haiget tegevaid juukselõkse ja kaunistusi. Ehted ei ole lubatud!

 

Täiskasvanud

Latin club mix: Vabalt valitud mugavad treeningriided, jazzikad või soovi korral kontsaga ladina kingad. (kontsale kohustuslik kontsakaitse).

House/street jazz/tänavatants: Vabalt valitud mugavad treeningriided (oversized on teemakohane), tossud/ketsid (jälgi, et jalanõude tallad ei määriks tantsupõrandat).

Üldfüüsiline tantsuline treening/lihastreening: Vabalt valitud mugavad treeningriided, sokid, jazzikad/tantsutossud.

Rahvatantsu naisrühm: Mustad sukkpüksid, must rahvatantsuseelik, mustad rahavatantsu kingad, KOIT LOGOga T-särk või tantsutunni põhiselt must ümber T-särk/maika.

Kõhutants: Mugavad püksid ja pluus. Puusale seotud sall või rätik aitab paremini keha liikumisi jälgida ja tunnetada. Tantsida võib paljajalu, sokkides või tantsusussides.

 

KOIT TANTSUKOOL vormiriietus:

KOIT LOGOga dressipluus, KOIT LOGOga T-särk, KOIT LOGOga mustad retuusid, mustad sokid, mustad jazzikad.